Nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016

Skriftstørrelse:

Logo Helseklage liggende

Nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016
Som ledd i regjeringens beslutning om endringer i den sentrale helseforvaltningen etableres Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) fra 1. januar 2016. Helseklage skal etableres i Bergen innen 1. januar 2019. I en overgangsfase på to til tre år vil Helseklage ha kontorer både i Oslo og Bergen.

Formålet med omorganiseringen er å effektivisere og etablere en mer brukerorientert helseforvaltning. Med å samle klagebehandlingen i et nasjonalt klageorgan vil regjeringen legge grunnlaget for en mer robust, kostnadseffektiv og brukervennlig klagebehandling.

Sammenslåing av enheter som driver med klagesaksbehandling
Helseklage vi bestå av etater og enheter som behandler klagesaker:

 • Sekretariatet for Pasientskadenemnda
 • Sekretariatet for Klagenemnda for behandling i utlandet
 • Sekretariatet for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
 • Sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd
 • Sekretariatet for Apotekklagenemnda
 • Klagesaksbehandling i Helsedirektoratet (bla. førerkortsaker)
 • Klagesaksbehandling i HELFO (overføringen fra HELFO til Helseklage er utsatt til 1.1.17)

Helseklage er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Nemndene opprettholder sine uavhengige stillinger.

Hvilken betydning får opprettelsen av Helseklage for brukerne?
Omorganiseringen skal gjennomføres slik at brukerne blir minst mulig berørt. Arbeidsoppgavene vil bli videreført i det nye klageorganet (klagesaksbehandling og rettssaker).

Hvilke saker overføres til Helseklage?
Følgende sakstyper skal behandles av det nye organet fra 1.1.16:

 • Klager over vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning som gjelder pasientskade
 • Klager over vedtak som berører helsepersonell (vedtak fattet av 1. instansene Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn)
 • Klager over vedtak etter apotekloven kapittel 3-9
 • Klager over vedtak fra de regionale helseforetakene, som gjelder avslag på søknad om dekning av nødvendig helsehjelp i utlandet, på grunnlag av manglende kompetanse i Norge
 • Klage over vedtak som gjelder førerkortforskriften § 14-1
 • Klage over vedtak som gjelder forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer § 3
 • Søknader om preimplantasjonsdiagnostikk

Klage over vedtak fra HELFO (folketrygdloven kapittel 5 mm.) vil først overføres til Helseklage 1.1.17. Disse sakene behandles fortsatt i HELFO.

Kontakt oss
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Sentralbord: 22 99 36 30
Postboks 8960 Youngstorget, 0028 Oslo
Besøksadresse: Møllergata 24
www.helseklage.no

 

Klagenemnda for behandling i utlandet

Skriftstørrelse:

Klagenemnda for behandling i utlandet er opprettet i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

Nemnda er en uavhengig nemnd som avgjør klager over vedtak fattet av kontorene ved de regionale helseforetakene om avslag på søknad om dekning av utgifter til behandling i utlandet, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b femte ledd og prioriteringsforskriften § 3.

Nemnda består av fem medlemmer. Nemnda har kompetanse innen medisin og jus. Ett av medlemmene og dennes vararepresentant er foreslått av brukerorganisasjonene.

Nemndas vedtak er endelige, men kan bringes inn for domstolene på vanlig måte.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har med virkning fra 1. mai 2014 besluttet å slå sammen sekretariatet for Klagenemnda for behandling i utlandet (Klagenemnda) og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda) med sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd. Det felles sekretariatet ledes av direktør Øyvind Bernatek. Nettsiden til Statens helsepersonellnemnd finner du her.